The Azure Quickstart templates are currently available in English

Extend an existing Azure VNET to a Multi-VNET Configuration

Senast uppdaterad: 2015-12-22

This template allows you to extend an existing single VNET environment to a Multi-VNET environment that extends across two datacenter regions using VNET-to-VNET gateways

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingVnetName Name of the existing first VNET. This VNET must already have a subnet named GatewaySubnet defined with a minimum /29 address prefix
existingVnetLocation Region in which the first existing VNET is provisioned
newVnetName Name of the new second VNET.
newVnetAddressPrefix Address space for the second VNET. This address space must not overlap with the first VNET
newVnetSubnetName Name of the first subnet in the second VNET. Please note, an additional subnet called GatewaySubnet will be created where the VirtualNetworkGateway will be deployed. The name of that subnet must not be changed from GatewaySubnet.
newVnetSubnetPrefix The IP address prefix for the first subnet in the second VNET.
newVnetGatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the second VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
sharedKey The shared key used to establish connection between the two VirtualNetworkGateways.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt