Create an EventHubs namespace, Event Hub, and consumer group

Senast uppdaterad: 2016-08-18

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
namespaceName Name of the EventHub namespace
eventHubName Name of the Event Hub
consumerGroupName Name of the Consumer Group

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-event-hubs-create-event-hub-and-consumer-group/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-event-hubs-create-event-hub-and-consumer-group/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt