Hoppa över navigering

Create and encrypt a new Windows VMSS with jumpbox

Senast uppdaterad: 2017-04-12

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of serveral Windows versions. This template also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network. You can connect to the jumpbox via this public IP address, then connect from there to VMs in the scale set via private IP addresses.This template enables encryption on the VM Scale Set of Windows VMs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
imagePublisher Publisher of OS image
imageOffer OS image offer
imageSku OS image SKU
osVersion OS Version. This will pick a fully patched image of this given OS version. Example values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key. The Valut is assumed to be in keyVaultResourceGroup
keyEncryptionAlgorithm Key encryption algorithm used to wrap with KeyEncryptionKeyURL
volumeType Type of the volume OS or Data to perform encryption operation
forceUpdateTag Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-windows-jumpbox/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-vmss-windows-jumpbox/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt