Hoppa över navigering

Create a Pre-Encrypted Windows or Linux VM.

Senast uppdaterad: 2015-11-10

This template creates and deploys an Encrypted Windows or Linux VM on Azure.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName Name of the Virtual Machine
existingStorageAccountName Storage account name
osVhdUri URI of OS vhd. Ex: https://contosostorage.blob.core.windows.net/vhds/windowsvm.vhd
osType OS product type
virtualNetworkName Virtual network name
subnetName Subnet name
vmSize VM size
keyVaultResourceID KeyVault resource id. Ex: /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/contosovault
keyVaultSecretUrl KeyVault secret Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/secrets/contososecret/e088818e865e48488cf363af16dea596
useExistingKek Select kek if the secret is encrypted with a key encryption key and pass explicit keyVaultKekUrl. For nokek, you can keep keyVaultKekUrl empty.
keyVaultKekUrl KeyVault key encryption key Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/keys/contosokek/562a4bb76b524a1493a6afe8e536ee78
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-pre-encrypted-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-pre-encrypted-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt