Discover Private IP dynamically

Senast uppdaterad: 2015-04-28

This template allows you to discover a private IP for a NIC dynamically. It passes the private IP of NIC0 to VM1 using custom script extensions which writes it to a file on VM1.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
scaleNumber Number of VMs to deploy
newStorageAccountName Name of new storage account
storageAccountType Type of storage account
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername VM Admin Username
adminPassword VM Password
customScriptFilePath Path to the download the custom script from
customScriptCommandToExecute Command to execute on the VM
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-discover-private-ip-dynamically/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-discover-private-ip-dynamically/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt