The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create ssh-keys and store in KeyVault

Senast uppdaterad: 2020-12-16

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location for the script resource.
newGuid forceUpdateTag property, used to force the execution of the script resource when no other properties have changed.
passPhrase Passphrase used when generating the key pair.
vaultName The name of the keyVault to store the keys in.
secretName The name of the secret in keyVault to store the keys in.
vaultResourceGroup The resourceGroup for the keyVault.
vaultSubscriptionId The subscriptionId for the keyVault.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-deployment-script-ssh-key-gen/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-deployment-script-ssh-key-gen/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt