Disable encryption on an existing Linux VMSS

Senast uppdaterad: 2017-10-19

Disables encryption on an existing Linux VMSS

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmssName Name of VMSS to be decrypted
volumeType Type of the volume to perform encryption operation (Linux VMSS Preview only supports Data)
forceUpdateTag Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-decrypt-vmss-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-decrypt-vmss-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt