Disable encryption on a running Linux VM.

Senast uppdaterad: 2016-09-21

This template disables encryption on a running Linux vm

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName Name of the virtual machine
volumeType Decryption is supported only on data drives for Linux VMs.
sequenceVersion Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-decrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-decrypt-running-linux-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Kamran Khan