The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway

Senast uppdaterad: 2017-07-10

This template deploys an Application Gateway with enhanced probe functionality.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewaySize application gateway size
capacity Number of instances
backend1 Backend 1
probeEnabled Probe Enabled
healthyStatusCodes Status codes for which the backend is healthy.
probeProtocol Probe protocol to use.
probeHost Host header to send to the backend.
probePath Path invoked on the backend.
probeIntervalInSeconds Interval between probes in seconds.
probeTimeoutInSeconds Timeout of a probe request in seconds.
probeUnhealthyThreshold Maximum number of probe attempts until a backend is marked unhealthy.
probePickHostNameFromBackendHttpSettings If set to true the host will be taken from the BackendHttpSettings or the backend address if BackendHttpSettings does not specify a custom host header.
probeMinServersAvailable Minimum number of servers that are kept in healthy state regardless of probe results.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-probe/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-probe/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt