Application Gateway for Multi Hosting

Senast uppdaterad: 2016-02-03

Kostnadsuppskattning

$0.0000000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template creates an Application Gateway and configures it for Multi Hosting on port 443.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vnetAddressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
skuName Sku Name
capacity Number of instances
backendIpAddress1 IP Address for Backend Server 1
backendIpAddress2 IP Address for Backend Server 2
hostName1 HostName for listener 1
hostName2 HostName for listener 2
certData1 Base-64 encoded form of the .pfx file
certPassword1 Password for .pfx certificate
certData2 Base-64 encoded form of the .pfx file
certPassword2 Password for .pfx certificate

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-multihosting/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-multihosting/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt