The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

Senast uppdaterad: 2021-05-20

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
apiManagementPublisherEmail The email address of the owner of the service
apiManagementPublisherName The name of the owner of the service
apiManagementSku The pricing tiers of this API Management service
apiManagementSkuCount The instance size of this API Management service.
workspaceRegion Specify the region for your OMS workspace
omsSku Select the SKU for your workspace
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-logs-oms-integration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-logs-oms-integration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt