Hoppa över navigering

Create API Management with custom hostname for proxy using KeyVault Ssl.

Senast uppdaterad: 2017-10-27

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management having an MSI and then setting up custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
keyVaultName Name of the vault
proxyCustomHostname Proxy Custom hostname.
keyVaultSecretsIdToCertificate Reference to the KeyVault Secret storing the Certificate used to bind for SSL.
_artifactsLocation Change this value to your repo name if deploying from a fork
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-keyvault-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-keyvault-ssl/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt