The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL Server Always On AG on AKS

Senast uppdaterad: 2019-07-12

This creates a new AKS Cluster and then deploy SQL Server always on availability groups into it using a CNAB Package deployed using Duffle and ACI

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
aks_cluster_name The name to use for the AKS Cluster.
aks_resource_group The name of the resource group to create the AKS Cluster in.
azure_client_id AAD Client ID for Azure account authentication - used to authenticate to Azure using Service Principal for ACI creation to run CNAB operation and also for AKS Cluster.
azure_client_secret AAD Client Secret for Azure account authentication - used to authenticate to Azure using Service Principal for ACI creation to run CNAB operation and also for AKS Cluster.
cnab_action The name of the action to be performed on the application instance.
cnab_installation_name The name of the application instance.
cnab_state_share_name The file share name in the storage account for the CNAB state to be stored in
cnab_state_storage_account_key The storage account key for the account for the CNAB state to be stored in, if this is left blank it will be looked up at runtime
cnab_state_storage_account_name The storage account name for the account for the CNAB state to be stored in, by default this will be in the current resource group and will be created if it does not exist
cnab_state_storage_account_resource_group The resource group name for the storage account for the CNAB state to be stored in, by default this will be in the current resource group, if this is changed to a different resource group the storage account is expected to already exist
containerGroupName Name for the container group
containerName Name for the container
location The location in which the resources will be created.
sql_masterkeypassword The Password for the SQL Server Master Key.
sql_sapassword The Password for the sa user in SQL Server.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-aks-sql-server-always-on/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-aks-sql-server-always-on/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt