The Azure Quickstart templates are currently available in English

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

av ypitsch
Senast uppdaterad: 2020-09-29

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Name of storage account
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
lbName Load Balancer name
nicNamePrefix Network Interface name prefix
publicIPAddressName Public IP Name
vnetName VNET name
vmSize Size of the VM
location Location for all resources

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt