2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

av ypitsch
Senast uppdaterad: 2015-04-01

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName This is the name of the Virtual Network
networkInterfaceName This is the prefix name of the Network interfaces
loadBalancerName This is the name of the load balancer
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmStorageAccountContainerName This is the storage account container name
vmName This is the prefix name for the virtual machines
storageAccountName Storage account name
vmSize This is the allowed list of VM sizes

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt