The Azure Quickstart templates are currently available in English

Documentation sample for multiNIC scenario.

Senast uppdaterad: 2018-08-22

This template set creates a multi-tier IaaS scenario with a vnet, two subnets, multiple VMs in the front end and backend subnet, NSGs, and VMs with multiNIC int he backend.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vnetName Name for the new VNet.
backEndSubnetName Name for the back end subnet.
backEndNSGName Name for the NSG used to allow DB access, and block Internet.
remoteAccessNSGName Name for the NSG used to allow remote access.
osType Type of OS to use for VMs: Windows or Ubuntu.
adminUsername Username for local admin account.
adminPassword Password for local admin account.
dbCount Number of database VMs to be deployed to the backend end subnet.
parentRG Name of resource group containing vnet and front end resources.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt