Azure Web App Monitoring

Senast uppdaterad: 2016-08-12

Azure Web Apps Monitoring with Operations Management Suite (OMS)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
omsId Provide the OMS Workspace ID.
omsKey Provide the OMS Workspace KEY.
automationAccountName Provide the name of an existing Automation Account with SPN.
automationRegion Location of the existing Automation Account.
_assetLocation Path of the template folder.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webappazure-oms-monitoring/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webappazure-oms-monitoring/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt