Create Azure Web app with GoLang extension

Senast uppdaterad: 2015-05-21

Kostnadsuppskattning

$0.0

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Creates an Azure Web app with Golang extension, Template and Golang Extension originally authored by Wade Wegner of Microsoft

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
siteName Name of azure web app
appServicePlanName Name of hosting plan
sku SKU value
workerSize Worker Size( 0=Small, 1=Medium, 2=Large )
use32bitWorkerProcess Enable 32bit worker process or 64bit, 64bit is not available if you choose free hosting plan.
enableAlwaysOn Enable/Disable always on. If you choose free for hosting plan, this should be set to false as always on is not supported for free plan

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-with-golang/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-with-golang/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt