The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create VM rig for load test using Azure DevOps CLT service

Senast uppdaterad: 2019-11-12

Using this template, you can create your own load test rig on Azure IaaS virtual machines. The test rig will be configured for your Azure DevOps Services account and can be used to run cloud-based load tests using Visual Studio. The cloud-load testing service will use this registered rig instead of provisioning one dynamically.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
azureDevOpsServicesAccount Please enter the Azure DevOps Services account name. If you access your Azure DevOps Services account using 'https://dev.azure.com/yourAccountName' or 'https://yourAccountName.visualstudio.com', enter yourAccountName.
personalAccessToken Personal Access Token (PAT) for the Azure DevOps Services account. You should select the scope as 'Load test (read and write)'. Please refer 'https://www.visualstudio.com/en-us/get-started/setup/use-personal-access-tokens-to-authenticate' for more details.
agentCount Number of load generating agent machines to provision
agentGroupName LoadTest Agent Group Name (can be empty and will default to resource groupname)
publicIPAddressType Type of public IP allocation method
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt