Create a VM from User Image

Senast uppdaterad: 2015-12-22

Kostnadsuppskattning

$267.9777000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template allows you to create a Virtual Machines from a User image. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName This is the name of your virtual machine
osDiskUrlParam URL to OS disk resource
dataDiskUrlParam URL to data disk resource
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
adminUserName User Name for the Virtual Machine
adminPassword Password for the Virtual Machine
osType This is the OS that your VM will be running
vmSize This is the size of your VM

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt