Hoppa över navigering

Existing SQL Server credentials setup with Azure Key Vault

Senast uppdaterad: 2016-05-04

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the credentials secured by Azure Key Vault

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingVirtualMachineName Existing SQL Server virtual machine name
sqlCredentialName SQL credential name to create on the SQL Server virtual machine
sqlAkvUrl Azure Key Vault URL
servicePrincipalName Azure Key Vault principal name or id
servicePrincipalSecret Azure Key Vault principal secret
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-keyvault-update/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-keyvault-update/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt