The Azure Quickstart templates are currently available in English

Existing SQL Server Auto Backup setup

Senast uppdaterad: 2018-06-13

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the Auto Backup Configuration

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingVirtualMachineName Existing SQL Server virtual machine name
sqlAutobackupRetentionPeriod SQL Server Auto Backup Retention Period
sqlAutobackupStorageAccountName SQL Server Auto Backup Storage Account Name
sqlAutobackupEncryptionPassword SQL Server Auto Backup Encryption Password
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-autobackup-update/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-sql-existing-autobackup-update/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt