Hoppa över navigering

Deploy a VM with multiple IPs

av Anavi N
Senast uppdaterad: 2016-12-01

This template allows you to deploy a VM with 3 IP configurations. This template will deploy a Linux/Windows VM called *myVM1* with 3 IP configurations: *IPConfig-1*, *IPConfig-2* and *IPConfig-3*, respectively.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix DNS for PublicIPAddressName1
dnsLabelPrefix1 DNS for PublicIPAddressName2
OSVersion The Windows/Linux version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows/Linux version.
imagePublisher The Windows/Linux image publisher for the selected VM.
imageOffer The Windows/Linux image for the selected VM.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt