The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create and Deploy a templateSpec

Senast uppdaterad: 2021-01-09

This sample creates and deploys a templateSpec resource within the same template. This is not a typical pattern just meant to show how the templateSpec and the deployment resources are meant to work together.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
templateSpecSubscriptionId SubscriptionId of the subscription that contains the templateSpec to deploy
templateSpecResourceGroupName Name of the resourceGroup that contains the templateSpec
templateSpecName Name of the templateSpec
templateSpecVersion Version for this instance of the templateSpec
location Location for all resources created by the templateSpec.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-templatespec-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-templatespec-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt