Hoppa över navigering

Create a Service Bus namespace, topic, and subscription

Senast uppdaterad: 2018-01-16

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, and a subscription.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusTopicName1 Name of the Topic
serviceBusTopicName2 Name of the Topic
serviceBusSubscriptionName Name of the Subscription
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-topic-subscription/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-topic-subscription/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt