The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Backup for Workload in Azure Virtual Machines

Senast uppdaterad: 2019-03-26

This template creates a Recovery Services Vault and a Workload specific Backup Policy. Registers VM with Backup service and Configures Protection

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vaultName Name of the Vault
vmResourceGroup Resource group of Compute VM containing the workload
vmName Name of the Compute VM containing the workload
policyName Backup Policy Name
databaseInstanceName Name of database server instance
databaseName Name of protectable data source i.e. Database Name
isNewVault Conditional parameter for New or Existing Vault
isNewPolicy Conditional parameter for New or Existing Backup Policy
workloadType Workload type which is installed in VM and Pre-Registration Steps are performed
protectedItemType Protected Item (Database) type
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt