Create Recovery Services Vault

Senast uppdaterad: 2016-04-03

Kostnadsuppskattning

$0.0

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template creates a Recovery Services Vault - which will be used further for Backup and SiteRecovery

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vaultName Name of the Vault
skuTier SKU tier for the vault

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt