The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning service workspace.

Senast uppdaterad: 2020-05-15

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
storageAccountNewOrExisting (ingen beskrivning är tillgänglig)
storageAccountName (ingen beskrivning är tillgänglig)
storageAccountType (ingen beskrivning är tillgänglig)
storageAccountResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
keyVaultNewOrExisting Determines whether or not a key vault should be provisioned.
keyVaultName (ingen beskrivning är tillgänglig)
keyVaultResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
applicationInsightsNewOrExisting (ingen beskrivning är tillgänglig)
applicationInsightsName (ingen beskrivning är tillgänglig)
applicationInsightsResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
containerRegistry The container registry resource id if you want to create a link to the workspace.
adbWorkspace Azure Databrick workspace resource id to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt