The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning compute instance target.

Senast uppdaterad: 2020-06-30

This template creates an Azure Machine Learning compute instance target.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this compute taget.
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning compute target.
location Location of the Azure Machine Learning workspace.
adminUserName The admin username needed to access the virtual machine.
adminPublicKey The SSH public key of the administrator user account.
sshPublicAccess Indicates the state of the public SSH port. Eg Enabled/Disabled
sshPort The exposed port for the compute instance.
vmSize The size of agent VMs. More details can be found here: https://aka.ms/azureml-vm-details.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt