The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning aks compute.

Senast uppdaterad: 2020-06-25

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
computeName The exposed port for the compute instance.
dnsServiceIP The exposed port for the compute instance.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.
location The exposed port for the compute instance.
dockerBridgeCidr The exposed port for the compute instance.
serviceCidr The exposed port for the compute instance.
agentVmSize The Azure VM size of the agent VM nodes. This cannot be changed once the cluster is created.
agentCount The number of agent nodes in the Container Service..
cert The SSL cert data in PEM format encoded as base64 string
key The SSL key data in PEM format encoded as base64 string.
cname The CName of the cert.
leafDomainLabel The leaf domain label of public endpoint.
overwriteExistingDomain Value indicating whether to overwrite existing domain label.
renew Value indicating whether to renew certificate.
sslStatus SSL status. Allowed values are Enabled and Disabled.
workspaceName The exposed port for the compute instance.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt