Hoppa över navigering

Load Balancer with Inbound NAT Rule

Senast uppdaterad: 2015-12-21

This template allows you to create a Load Balancer, Public IP address for the Load balancer, Virtual Network, Network Interface in the Virtual Network & a NAT Rule in the Load Balancer that is used by the Network Interface.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsNameforLBIP Unique DNS name
addressPrefix Address Prefix
subnetPrefix Subnet Prefix
publicIPAddressType Public IP type
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-loadbalancer-with-nat-rule/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-loadbalancer-with-nat-rule/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt