Load Balancer with 2 VIPs, each with one LB rule

av ypitsch
Senast uppdaterad: 2015-12-21

Kostnadsuppskattning

$0.000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template allows you to create a Load Balancer, 2 Public IP addresses for the Load balancer (multivip), Virtual Network, Network Interface in the Virtual Network & a LB Rule in the Load Balancer that is used by the Network Interface.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsNameforLBIP Unique DNS name
addressPrefix Address Prefix
subnetPrefix Subnet Prefix
publicIPAddressType Public IP type

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-loadbalancer-with-multivip/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-loadbalancer-with-multivip/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt