Hoppa över navigering

Create a Key Vault

Senast uppdaterad: 2017-09-08

This template creates a Key Vault and assigns permissions to the supplied objectId (principal).

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
keyVaultName Name of the Vault
tenantId Tenant Id of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API
objectId Object Id of the AD user. Get using Get-AzureRmADUser or Get-AzureRmADServicePrincipal cmdlets
keysPermissions Permissions to keys in the vault. Valid values are: all, create, import, update, get, list, delete, backup, restore, encrypt, decrypt, wrapkey, unwrapkey, sign, and verify.
secretsPermissions Permissions to secrets in the vault. Valid values are: all, get, set, list, and delete.
skuName SKU for the vault
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for a VM deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
enabledForTemplateDeployment Specifies whether Azure Resource Manager is permitted to retrieve secrets from the key vault.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt