Jenkins on Azure (SSH key)

Senast uppdaterad: 2017-04-19

Kostnadsuppskattning

$104.2977000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template allows you to deploy a secure Jenkins instance on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM using an SSH public key for authentication.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure the linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-jenkins-with-ssh-public-key/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-jenkins-with-ssh-public-key/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt