Create IoT Hub and Device to Cloud Consumer Group

Senast uppdaterad: 2016-06-19

Kostnadsuppskattning

$0

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template enables you to deploy an IoT Hub instance with device to cloud and cloud to device messaging configurations and a device to cloud consumer group.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
iotHubName Name of the IoT Hub instance to provision.
skuName One of the supported SKUs: F1, S1 or S2
capacityUnits Number of desired IoT Hub units. Restricted to 1 unit for F1. Can be set up to maximum number allowed for subscription.
d2cMessageRetentionInDaysPeriod Retention time in days for device-to-cloud messages.
d2cPartitionCount Number of desired partitions for device-to-cloud event ingestion.
c2dMessagesTTLAsIso8601 Default TTL in ISO_8601 format for cloud-to-device messages. The value can range from PT1M to PT2D (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
c2dMessagesMaxDeliveryCount Maximum delivery count for cloud-to-device messages per-device queues.
c2dFeebackMessagesTTLAsIso8601 TTL in ISO_8601 format for service-bound feedback messages. The value can range from PT1M to PT2D (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
c2dFeedbackMessagesMaxDeliveryCount Maximum delivery count for feedback queue.
c2dFeedbackMessagesLockDurationAsIso8601 Lock duration in ISO_8601 format for service-bound feedback messages. The value can range from PT5S to PT300S (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
d2cConsumerGroupName Name of device-to-cloud consumer group to provision on the IoT Hub instance.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt