Hoppa över navigering

Create IoT Hub and Device to Cloud Consumer Group

Senast uppdaterad: 2016-06-19

This template enables you to deploy an IoT Hub instance with device to cloud and cloud to device messaging configurations and a device to cloud consumer group.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
iotHubName Name of the IoT Hub instance to provision.
skuName One of the supported SKUs: F1, S1 or S2
capacityUnits Number of desired IoT Hub units. Restricted to 1 unit for F1. Can be set up to maximum number allowed for subscription.
d2cMessageRetentionInDaysPeriod Retention time in days for device-to-cloud messages.
d2cPartitionCount Number of desired partitions for device-to-cloud event ingestion.
c2dMessagesTTLAsIso8601 Default TTL in ISO_8601 format for cloud-to-device messages. The value can range from PT1M to PT2D (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
c2dMessagesMaxDeliveryCount Maximum delivery count for cloud-to-device messages per-device queues.
c2dFeebackMessagesTTLAsIso8601 TTL in ISO_8601 format for service-bound feedback messages. The value can range from PT1M to PT2D (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
c2dFeedbackMessagesMaxDeliveryCount Maximum delivery count for feedback queue.
c2dFeedbackMessagesLockDurationAsIso8601 Lock duration in ISO_8601 format for service-bound feedback messages. The value can range from PT5S to PT300S (or any other format as per ISO_8601 standards for duration).
d2cConsumerGroupName Name of device-to-cloud consumer group to provision on the IoT Hub instance.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt