Create an ExpressRoute Circuit

Senast uppdaterad: 2015-09-29

Kostnadsuppskattning

$0

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template creates an ExpressRoute Circuit for a specified Service Provider and SKU

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
circuitName This is the name of the ExpressRoute circuit
serviceProviderName This is the name of the ExpressRoute Service Provider. It must exactly match one of the Service Providers from List ExpressRoute Service Providers API call.
peeringLocation This is the name of the peering location and not the ARM resource location. It must exactly match one of the available peering locations from List ExpressRoute Service Providers API call.
bandwidthInMbps This is the bandwidth in Mbps of the circuit being created. It must exactly match one of the available bandwidth offers List ExpressRoute Service Providers API call.
sku_tier Chosen SKU Tier of ExpressRoute circuit. Choose from Premium or Standard SKU tiers.
sku_family Chosen SKU family of ExpressRoute circuit. Choose from MeteredData or UnlimitedData SKU families.

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-expressroute-circuit-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-expressroute-circuit-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt