The Azure Quickstart templates are currently available in English

AzureDatabricks Template for VNetInjection and Load Balancer

Senast uppdaterad: 2021-01-29

This template allows you to create a a load balancer, network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
disablePublicIp Specifies whether to deploy Azure Databricks workspace with Secure Cluster Connectivity (No Public IP) enabled or not
loadBalancerBackendPoolName Name of the outbound Load Balancer's Backend Pool.
loadBalancerFrontendConfigName Name of the outbound Load Balancer's Frontend Config.
loadBalancerName Name of the outbound Load Balancer.
loadBalancerPublicIpName Name of the outbound Load Balancer public IP.
location Location for all resources.
nsgName The name of the network security group to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
vnetName The name of the virtual network to create.
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-with-load-balancer/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection-with-load-balancer/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt