Hoppa över navigering

Deploy Data Lake Analytics on new Data Lake Store

Senast uppdaterad: 2017-08-14

This template allows you to deploy a new Data Lake Analytics account on a new Data Lake Store account.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adlAnalyticsName The name of the Data Lake Analytics account to create.
adlStoreName The name of the Data Lake Store account to create.
location The location in which the resources will be created.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-lake-analytics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-lake-analytics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt