Hoppa över navigering

Create a V2 data factory

Senast uppdaterad: 2017-09-27

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory. Currently, only East US and East US 2 are supported.
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
outputBlobFolder The folder in the blob container that will hold the transformed data.
outputBlobName Name of the output file/blob.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-blob-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-blob-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Sreedhar Pelluru