The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Data Factory, copy from Salesforce to Blob

Senast uppdaterad: 2016-10-13

This template uses Azure Data Factory to perform data movement from Salesforce to Azure Blobs

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Name of the Azure Storage
storageAccountKey Key associated with the corresponding Azure Storage
SfUserName User Name associated with Salesforce account
SfPassword Password associated with the corresponding Salesforce account
SfSecurityToken Password associated with the corresponding Salesforce account
SfTable Salesforce Object from where to copy the data from
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-salesforce-to-blob-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-salesforce-to-blob-copy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt