Hoppa över navigering

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

Senast uppdaterad: 2017-10-21

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dataLakeStoreUri URI of Azure Data Lake store
dataLakeStoreServicePrincipalID ID of Azure Service Principal used for accessing Data Lake
dataLakeStoreServicePrincipalKey Key for Azure Service Principal used for accessing Data Lake
azureSQLConnectionString Connection string for Azure SQL Database
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt