Hoppa över navigering

Protect IaasVM using Azure Backup

Senast uppdaterad: 2015-10-19

This template will use existing backup vault and policy, and enables protection of registered IaasVM containers.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingBackupVaultName Name of the Existing Backup Vault
registeredContainers Array of registered containers. It will take input as type of container; vm name; cloud service name. e.g for iaasvm type: iaasvmcontainer;myvm1;myvm1
policyName Name of existing Backup Policy in the Backup Vault.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt