Hoppa över navigering

Azure DNS domain hosting example

Senast uppdaterad: 2016-07-08

This template shows how to create a DNS zone within Azure DNS and how to add some record sets to it.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newZoneName The name of the DNS zone to be created. Must have at least 2 segements, e.g. hostname.org
newRecordName The name of the DNS record to be created. The name is relative to the zone, not the FQDN.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-dns-new-zone/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-dns-new-zone/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt