The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Azure Database Migration Service (DMS)

Senast uppdaterad: 2020-09-25

Azure Database Migration Service is a fully managed service designed to enable seamless migrations from multiple database sources to Azure data platforms with minimal downtime (online migrations).

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serviceName Name of the new migration service.
location Location where the resources will be deployed.
vnetName Name of the new virtual network.
subnetName Name of the new subnet associated with the virtual network.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-database-migration-simple-deploy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-database-migration-simple-deploy/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt