Hoppa över navigering

Create Azure Automation Runbook to retrieve Azure VMs

Senast uppdaterad: 2015-12-04

This template creates an Azure Automation runbook that retrieves Azure V1 VMs and a credential to authenticate to Azure. It then starts the runbook job.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
accountName The name of the Azure Automation account to deploy to.
credentialName DefaultAzureCredential is the name of the Automation credential used in this runbook. This credential allows you to authenticate to Azure.
userName The username for the Azure Automation credential.
password The password for the Azure Automation credential.
jobId The GUID for the runbook job to be started.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt