Hoppa över navigering

Create an Application Gateway

Senast uppdaterad: 2017-05-24

This template creates an application gateway with Redirect functionalities in a virtual network and sets up load balancing and redirect rules (basic and pathbased)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName virtual network name
vnetAddressPrefix virtual network address range
subnetName Subnet Name
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewayName application gateway name
skuName Sku Name
capacity application gateway instance count
backendIpAddress1 IP Address for Backend Server 1
backendIpAddress2 IP Address for Backend Server 2
pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
certData Base-64 encoded form of the .pfx file
certPassword Password for .pfx certificate
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-redirect/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-redirect/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt