Hoppa över navigering

Create an Application Gateway with Public IP

Senast uppdaterad: 2015-12-04

This template creates an Application Gateway, Public IP address for the Application Gateway, and the Virtual Network in which Application Gateway is deployed. Also configures Application Gateway for Ssl Offload and Load balancing with Two backend servers. Note that you have to specify valid IPs for backend servers.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
skuName Sku Name
capacity Number of instances
backendIpAddress1 IP Address for Backend Server 1
backendIpAddress2 IP Address for Backend Server 2
certData Base-64 encoded form of the .pfx file
certPassword Password for .pfx certificate
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-public-ip-ssl-offload/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-public-ip-ssl-offload/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt