The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway

Senast uppdaterad: 2020-08-11

This template creates an application gateway in a virtual network and sets up load balancing rules for any number of virtual machines

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network address range
subnetName Subnet Name
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewayName Application Gateway name
applicationGatewaySize Application Gateway size
applicationGatewayInstanceCount Application Gateway instance count
frontendPort Application Gateway front end port
backendPort Application Gateway back end port
backendIPAddresses Backend pool ip addresses
cookieBasedAffinity Cookie based affinity
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-application-gateway-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt