The Azure Quickstart templates are currently available in English

App Configuration

Senast uppdaterad: 2020-08-07

This template references existing key-value configurations from an existing config store and uses retrieved values to set properties of the resources the template creates.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Specify the locations for all resources.
adminUsername Specify the virtual machine admin user name.
adminPassword Specify the virtual machine admin password.
domainNameLabel Specify the DNS label for the virtual machine public IP address. It must be lowercase. It should match the following regular expression, or it will raise an error: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
vmSize Specify the size of the VM.
storageAccountName Specify the storage account name.
appConfigStoreResourceGroup Name of the resource group for the app config store.
appConfigStoreName App configuration store name.
vmSkuKey Specify the name of the key in the app config store for the VM windows sku.
diskSizeKey Specify the name of the key in the app config store for the VM disk size

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-configuration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-configuration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt