The Azure Quickstart templates are currently available in English

App Configuration

Senast uppdaterad: 2020-10-16

This template creates a new Azure App Configuration store with two key-values.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
configStoreName Specifies the name of the App Configuration store.
location Specifies the Azure location where the app configuration store should be created.
keyValueNames Specifies the names of the key-value resources. The name is a combination of key and label with $ as delimiter. The label is optional.
keyValueValues Specifies the values of the key-value resources. It's optional
contentType Specifies the content type of the key-value resources. For feature flag, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.ff+json;charset=utf-8. For Key Value reference, the value should be application/vnd.microsoft.appconfig.keyvaultref+json;charset=utf-8. Otherwise, it's optional.
tags Adds tags for the key-value resources. It's optional

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-configuration-store-kv/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt